Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 3

6 years ago | 4205 Views

"Tjo vitjo tjotjo vitjo......., wena.!!, yenzani kanti ngizayiqamula uphondo lulu mina iyangazi nje......?, nhlavukazi wena, ufuz, ubani unyoko elungile..?

"usethabile unkabi phela uzithole zilele eceleni kothango kaNcube. "we' Mandla...kutheni ulalisa inkomo phandle..., usuyikhohliwe imvubu kasobhuku...?". kubuza uNcube. Waye lokhu ephethe ngomtshekisane lapha emazinyweni.Kodwa wona waphi Nkosi yami...? is, godo khaya logwini kwasekuzenzele okudume ngakho,aphenduka abangokunye wena owabona umumbu wenkenya.

"Sabonani...yikuthi izolo besiye esigayweni sathola kungela magatsi,saphenduka sekuwalele....,lona uthango lwenu luqinile khulu" etsho ngelokuzincengela,ehlekahleka kwaze kwavela lensini zakhe ezimnyama,amazinyo lawa kwakungani ngumuntu oqeda ukudla umtshwankela.

"bezingeke zilunge mfana lolu lwehlula amabhalabhala....."ekhuluma ngokuziqenya okukhulu uMabuza,amabhalabhala waphi njengoba izothamlilo zalapha zase ziwahlasele aze athutha aya ngasezintabeni ?umuntu akabukwa esizwa liqiniso. hayi ke kwaba yikwedlukana kwabo.

UNcube wathi ukunquma nquma ngothanga, wasewanika isiphundu amasimu wakhe.

UmaNko laye wayehambe kuhle lomaGe ngoba bathola isihlahla sephane silele ngomhlubulo, sekukudala sawoma.Sasitshywe yinkosazana nyakenye, abantu benteleleni bangasiboni labo babengakwazi lokho, bazibonisela bathwala iminyaba yaqonga.Babethi uma bebonwa ngoncube basezintabeni(indwangu) bangakhululeki bethi mhlawumbe bathwele izihlahla.

UNcube lomalukazana wakhe bangenisana ekhaya kwakungani ukhona utshayele omunye ucingo, phela lesingumaKhumalo kwasekukudala saqeda,lamaqebelengwana lawo ayesephola.Wadidizela umntan,omuntu nakuba izandla zazilenge.Wayezathini kambe umuntu esemendweni...?

awuthunyelwa gundwane phela kube wayesazi okaMafu wayezazikhombela (uborn lokishi njengaye).

kwaba yibukekekeke phela uNcube wayegoqoza angathi usemcintiswaneni kwazise wayenatha amankomishi ahlanganisa iminwe yesandla esisodwa, yanathwa itiye bajuluka abantu kwangathi bebegijima okwazise laliphume litshisa kunini kungela leyezana kodwa lokhu.

UmaNko yena wayenathela endlini labafanyana balapha ekhaya uThabani lomfowabo.

"Tha hamba uyethatha imiganu kuo khulu....." kusho umaNko.

Kwasukumela phezulu okunkabi, phela kwakumthanda umalumekazi wakho. Kwakungathi ngunina,phela uDeliwe kwasekuyikudala wahamba khonale koBulawayo,selokhu wagcina ekhaya mhla ezotshiya uThabani lakhona waye lezinyanga ezilitshumi lesikhombisa ezelwe.

"kanti amabhulugwe uwadabula ngani mntakaDeliwe......?

"kubuza umaKhumalo, ngengoba okunkabi kwakufike kwakhothama kumfulathele kungagqizi qakala.

"Lowu yena sengakhuluma ngazengadela, kumbe ulama (razor) yini...?" wayekuthanda ukulekelela umdala phela.

"khulu uthi umama ulama(razor), phela ngikuzwile uthi deliwe?".

Phela usayihlo wayezwe angathi ukhulu uthi deliwe kumbe okunye yikuthi wayelesifiso sokuhlangana lonini umfana, njengoba wayemuzwa ngebizo kuphela.

"akwenze uyenathisa imbuzi wena uyeke ukuwumana lapha..!!" kukhwaza uMabuza...!
0 NelsonBukho
Tags: NGANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
Invite
What iBlog