Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 4

6 years ago | 6839 Views
Chapter 4

Baqhubeka ngemisebenzi yabo yasekhaya,umaNko yena wangenela ixhiba lakhe walihlanza kuhle komuntu olindele ukwethekelwa ngumongameli.

Akekho owaya emasimini ngenjongo yokuyasebenza phela nge sonto kwakungasetshenzwa emasimini. Lwaqhubeka usuku olungaliyo noma nje kokaNkonjeni lwalungathi lumile.

Lathi selibantu bahle wayeseqedile ukupheka,phela umaKhumalo wayethi yena ukudla ebusuku kakhulu akakuthanda ngoba bazagcina besidla lemikhoba.

Wavalelisa wayalala umntanabantu,kwakulusuku olude kuye.

Abanye basala ngemkhulwini bezikwejisele.Kwathi sekudlule amahola afika kwamane esingumaKhumalo saphuma sathi sisayo lungisa ngekamelweni.Wamangazwa yisibani esasilokhe sisa khanyisele endleni kamalukazana wakhe.

Kwathi simemeze sizwe kumbe kakajumeki na,enye inhliziyo yathi maKhumalo ndini hlukana lomntwana wabantu. Nakanye walalela umaKhumalo.

Sakhiwa Yimfundo Primary School
P.O.Box 10
Maphisa,
Kezi

Kuwe somoya wami

Kunjani ukuphila, thina siphilile sonke.Ngithe ngikukhumbuze ngodaba esavumelana ngalo njengoba uDisemba esesondala.
Ngiyakukhumbula uyazi,kwamanye amalanga inyembezi zehla zodwa uma ngikucabanga.Isiphatho salapha ekhaya kasisibi amanga mabi sibili kodwa nje ukuthi wena angikwazi ukukubona kungephula umoya.Ngithi ma ngibona isithombe sakho,kuthi ngabengiyaphapha ngizoqeda ihola elilodwa nje ngilawe.Angilawo amanengi,kodwa yazi ukuthi ngisakuthanda njengosuku lwethu lokuqala sibonana.

Yimi isithandwa sakho
Pretty

Wayibhala kanjalo nje umaNkonjeni, kuhle okwengane yasesikolweni.Ngapha wayephethe elokhu ekhweza amakhovula, iphepha laselimanzi izinyembezi.

Wawungafunga uthi lomuntu ubika imfa kanti luthando.Wathi ukuyifunda funda qeda wayifaka kumvilopu kakhakhi.Wathi noma esecitshe isibani wayelokhu ewavulile angathi ngumvundla ubona izikhotha mathe lezothamlilo efusini.Kwathi ngelikade,bathi woza sihambe nkazana.
Inkukhu zokuqala zazwiwa nguye umaNko,wavukela ukuyahlangana loMage wamphathisa leyo ncwadi ayeyibhalile njengokuvumelana kwabo.Kwathi uma abanye bevuka bamthola sekukudala edidizela lapha egumeni.

Lomsamo ngasemkhulwini wawu sudiniwe ngaye.Abafana balungiselela ukuya esikolweni,abadala baya emasimini.Yena kwathiwa uzalandela lokudla njenge nhlala yenza.Lakanye kwabanjalo,wabalandela.

 Kwathi kungakabingaphi lase likhotheme kwazise babesebeza kungadlalwa singekho isikhathi sokubukana lelanga ukuthi nga lingaphi lizatshona nini..?Bafikisana labafana, umaNko wathi engakasibeki phansi wezwa uhleko lukaMage ngesikotsho,wahle wathatha umgqomo wakhe lenkatha waqonda khonale......!!wathaba wafa esizwa umbiko omuhle wokuthi ngeqiniso incwadi ihambile.Njengoba kwasekuhwalala abazange besaxoxa isikhathi esitheni omunye lomunye wathatha ezambeka ngakibo.

Wayesphekile umaKhumalo kwadliwa,lelo langa wathi ukuhlalahlala kancane umaNko.Bathi besatshisa ingxonxo, kwazakala"malume basengikhohliwe utisha uthe ngolwesithathu ubuye efonini esikholo ekuseni ngama theni(10).
 
ngokuThabani ke lokho wathula kwathi cwaka,wena owabona abadlali bebhola likanobhutshuzwayo bezilela omonye wabo ngaphambi kokuthi beqale umdlalo............!!

This is just the begging watch out for Part 5 (ucabanga ukuthi incwadi yayisiya kubani....?)
4 NelsonBukho
Tags: NGANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 6 years
Hahaha asondaba encane ke le!
Anonymous user 6 years
Lungisa amagama akho yona uzanayo kakuhle kodwa hatshi emkhulwini bhala. Umkulu yona yayisiya kumbalisi esikolo sikaThabani
Anonymous user 6 years
Ingathi imnandi lendaba mfe2 ngisayilalelisisa kahle ,,,,woza CHAPTER 5
NelsonBukho 6 years
Ngiyabonga bakwethu, uhlupho yikuthi ngibhala ngeCellphone iziqondiso zona zibanzima ukuzilandelela kodwa ngiyazamukela ngobunengi bazo.
Invite
What iBlog