Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12A

6 years ago | 6316 Views

Chapter 12A

Luthi tha.....kuPretty, azizwe ephelelwa ngamandla kwalekhona ukuthi athalaze abone lumuntu okhanya emazi kangaka. Ngapha kumalume khona angikhulumi amadolo ayesedlala phakathi kwebhulugwe, kwazise uBheka lowo akamazi lokumazi.Into eyayisisemqondweni wakhe yikuthi nxa esecela empunzini uzalubhekisa ngaphi.

Oka Nkonjeni yena wayelokhu ekhuluma yedwa okomuntu osegula ingqondo,"kanti vele besisiyangaphi khonapha egcekeni elingaka,indlela kawonkewonke kambe shuwa...?". Wayesabuza bani...?, phela akulamuntu owayembambe ngamandla kodwa ukuthanda kwakhe izinto njengesikhwama sohlanya yikho okumlethe lapha koFilisi lowo."Pretty ngiyakubingelela...", liphinde ilizwi futhi.

Waqunga esebutho likaTshaka wathalaza.

"Ah Sipho........!!",etsho esukuma ngokuphazima kweso kwadunyelwana wazigaxa phezu kwakhe.Ujatshulelwana kabuhlungu nje loSipho lowo phela wayefunda loBheka, njalo esikhathi besahlekisana uPretty loBheka wayethanda ukuhamba laye uSipho lowo.

"Ungahlalaphansi sixoxe kuhle....." kusho yena uPretty wena owabona umuntu ezama ukuvala owengwenya ngomunwe.

Umnumzana yena waye lokhu eveze amazinyo okomuntu ohlafuna into etshisayo,wayesekhululekile phela wawungeke usatsho ukuthi nguye lowana ophose wathambisa ibhulugwe.Waxolisa uSipho wathi usagijimela kwenyi indawo,isimanga akazange athande ukwazi ukuthi lobaba olapha ngubani? owangaphi ?ubekwa yini....?.

Wenza njengendoda yasemadodeni wahamba. UmaNkonjeni wahle wasuthu isisu sasesigcwele umoya, wathi topotopo qeda wathi mabahambe.

Basuka balubangisa eMana Hotel, bathenga iziphuzo kodwa okumangalisayo yikuthi abaphuzelanga eningini bahamba ezindlini kumbe babesesaba ukuhlangana lomunye uSipho njalo kwazi bani?.

Kwathi sekutshaye ihola lesitshiyangalo mbili kwathiwa makuhanjwe phela imitshova ingahle iphele.UmaNko yena waye sezithintela imbuzi, wamdingela imoto encane ukuthi imuse ngendlini yena unkabi wagada labanengi eziya koNhliziyo.

Ukuthi wafika njani umaNko akabona wamangala esezibona evuka esembhedeni wakhe ekamelweni ayeliphiwe nguRacheal lowo.

"Ah uyazi angisa khumbuli kuhle,utsho ukuthi ubengelalo......?"

(Lixole ngibhala nge cellphone part B coming soon!)
5 NelsonBukho
Tags: NGANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
NelsonBukho 6 years
Lixole ngibhala nge cellphone part B coming soon!
Anonymous user 6 years
Sisina ngelendulo
Anonymous user 6 years
Sisina ngelendulo
Anonymous user 6 years
Sisina ngelendulo
Anonymous user 6 years
imnandi indaba yakho ngisayilindile
Invite
What iBlog