Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO: Chapter 6

6 years ago | 3279 Views
Chapter 6

Wathulisela kancane umaNko, elokhu emgqolozele okomuntu obone isipoko. Ungahle uthi mhlawumbe ungene ekilasini elingiyisilo, kanti hatshi ngumzwandedwa.

"ah kuyafana lokhu,okungayisikufa yikuyini...?", washo ephumisela okaMafu."hehehehe ........ "yahleka eyinkalakatha,hatshi ngoba izwe lamazwi kodwa ngoba isibona lentokazi isikhuluma njalo imomotheka kancane. Wayemuhle phela umntwan,omuntu.

Ngitsho lembongi kwakungadingeki isebenzise ihaba ekuchazeni ubuhle balesisimomotshwana.Waxoxa ezothando lakuba lendoda kwakuyibu ndirindiri kuphela.....!! Yena umaNkonjeni wayemuzwa, kambe ungamthini umntwana oyinkazana esezimisele ngento yakhe....?. Kwathenjiswana izulu lomhlaba kwatshelwana amanga lamaqiniso. "Ngizakwenza njalo..." kusho umaNkonjeni ephuma ekilasini, wena owabona umutnu etshontsha wayethalaza kuhle okumuntu uchapa umgwaqo ophithizelayo.

Saqhubeka esingaliyo laze latshaya ihola lokudla."mmmmh mandoda umfazi wokutata wena sibili, upeka mnandi nthombi uzwile....."isho incida iminwe lendoda.Phela umaNkonjeni wayesephenduke inyamazana,wayengadlali lapho ethi "okungayisikufa yikuyini.......?".

Bathi ukuqeda ukudla babonisana uthando, phela kwakulihola lonke...!!Okwakusenzeka lapho akekho ongakwazi ngaphandle komduli,phela bathi ulamehlo.Lathi selikhotheme waphindela emuva."uJesu siyamazi x2, kodw, uJesu siyamazi x2, senza ngamabomo kodwa senza ngamabomo x2", esho ngelipholile okomuntu ovuma izono.

Mhlawumbe okonye kwakuyikuthi wayejabulele uthi wayethole abadala bengakaphenduki njengoba babephumisene ekuseni, uNcube lentombi yakhe babeye koNdlovu kwakuleqhaga.

KumaNko lwaba lufitshana usuku lelo langa,wayebobotheka njekuphela.Wonke umutnu wayebonakala ejabulile lapha ekhaya,kwaxoxwa kwabamnandi kwazakwalamula ubusuku behlukana omunye lomunye waqonda lapho abekakhona umhlubulo.

Zaqhubeka insuku elokhu ejabulile umntakaMafu, Kwathi ngoMgqibelo umaKhumalo wavuka etshaya amazolo ethi usayo vuna indima yakhe ayeyitshiye phakathi.Wathi efika ngemasini wamangazwa yimi goqo eyayingamanga yaqonda esangweni lamasimu,wangena kudwa wayelohe ezibuza eziphendula.

"Hawu kanti nguwe Nkonjeni.....?" kubuza umaKhumalo.

"Ye... yimi mama ngithe ngikusize, njengoba indima le isisalele"ephendula ngelomntwana. Wathaba wafa ngaphakathi umaMtungwa. Bayihlasela okwa bantu bomgwazo. "Kanti malukazana, liqiniso yini leli engilizwayo.......?" kubuza umaKhumalo.
0 NelsonBukho
Tags: NGANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
Invite
What iBlog