Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12B

6 years ago | 8335 Views
 Chapter 12B

Wayesezibuza eziphendula kodwa ayikho ngitsho leyodwa impendulo eyamsuthisayo okaMafu.

Wayesebambe isihlathi okomfelokazi ngapha ikhanda laliduma kukanti lebhabhalaza lalizenzela.Iqiniso elalikhona yikuthi umbalisa akazange alisebenzise ijazi lomkhwenyana.

Laye wayekwazi kamhlophe lapha wayesefuna ukuziduduza njengokhanka owayehluleka ukukha amagilepisi wathi vele amunyu.Wathi ukucimeza kancane ukuze akhumbule kahle lakanye wakhumbula ukuthi ngeqiniso abazange bazivikele.

Umbuzo omkhulu owawusu khona yikuthi manje uzakwenza njani Pretty ndini.....?

Lelo langa watshona azizwa ekhathele,wathi eqeda ukudla kwasekuseni waphinda wayolala.Ubutho bala ukubuya kwazise lemicabango yayisaseminengi ekhanda.

Waqhubeka elokhe ecambalele embhedeni okwe vila,waze wavuka sesizwa ilizwi lika Racheal.

Njengabantu ababesazana kahle,wazibonela ukuthi umngane kukhona okumdlayo.

Kazange asechitha isikhathi laye umaNkonjeni wavela wangena odabeni.

Phela wathi itshukelwa ebandla kodwa uqala usuke wayitshukatshuka wedwa emsamo.

Wamnika indlebe layewayilandisa njengoba injalo wangatshiyi lutho phela angithi lumuntu ngusowabo akazili lutho kuye.

Wathi eqeda ukuyibeka u Racheal wabhoboka ngelithi"Lami ngibona kungcono wenze njalo mngane ngoba lapha sekunzima....."
3 NelsonBukho
Tags: NGANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 6 years
imnandi indaba leyo ngoba umankonjeni wayesemathandweni kodwa uzozi sola umalukazana
Anonymous user 6 years
Akuphuthume mhlobo, yini le osekumele ayenze?. Woze aphethe ngani?, Sipho ndini uzamtshela yini uBheka?. Imnandi indaba yokho, qhubekela phambili.
Anonymous user 5 years
Imnandi ngempela lindaba. you are good writer keep it up
Invite
What iBlog