Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Bulawayo
Sign InSign Up

GANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter8

6 years ago | 2647 Views

Chapter8

Kwasekuyilo usuku owayengafisi ukucabanga ngalo, usuku lokuvalwa kwezikolo phela.

Kwasekuyibu ntwi ntwi isikhiwa kumbalisi ngapha kudade kwakuyibu klifiklifi hatshi isiNdebele kodwa kwakuyi kukhwezwa kwamakhovula angekhoyo ngapha zazijuluka zehla ziyohlangana esilevini. Kwathenjiswana inyanga lezinkanyezi, ilanga lona babengeke badlalela kulo phela lalikhipha imikhoba esiphaleni ngalolosuku.

Wathi ukuhlala hlala wayengajahanga ndawo phela angithi nguye owayezothatha imiklomela yabantwana besikolo.

Wathi esebona ukuthi sesithanda ukuba side isikhathi wavalelisa, wathi uyanyathela okokuqala wamdonsa ingalo wathi ukunyemukala, wena owabona abesikhiweni bebonisana uthando. Wathatha ilenjana eyeliphethe esandleni umaNko wasula izinyembezi, qeda umbalisi wathatha isandla sakhe sokudla wasifula wasemfumbathisa into eyayizwakala saphepha wasivala ngoku phangisa........ !!

Ngoba amahloni ayesezenzala kokaMafu, waqhubeka elokhu efumbethe liliphetshana. Nango etshaya amabatha esiyakhonale emendweni wakhe, kanti wayeza kuthi wayevele wavuma phambi kukMfundisi wathi yena loBheka bazokwedlukaniswa yikufa. Wahamba ezihudula okwengane engafuni ukuthunywa, kodwa kwakuzaphetha ngani wagcina esefikile.

Lelolanga waye ngathi ngumuntu otshaywe yizinto, waze wabulala umganu kababazala esiyamnika ukudla kwantamabama, Wakhala ngekhanda elalingekho, kwathiwa akayolala aphumule mhlawumbelilanga lasemini.

Kodwa esingumaKhumalo sona sasilensolo ngaphakathi phela wayelelihlo lengqungqulu. Kazange abuquthe umuntu weNkosi, ekuseni wavuka esengumuntu ozwa ngcono.

Amalanga ayetotoba kumaNko kwazise wayetshona ekhaya ngoba phela lasemasimini basebeqedile ukuvuna. UNcube wayehamba elandela imizi eleqhaga, kukanti umaKhumalo waye vukela emihlanganweni yabalimi. "Sibindi uyadlisa, sibindi awudlisi... "ngumaNko lowo ekhlumela ngaphakathi, ngenhlanhla akukho muntu owayemkhangele.

Phela ngalentambama kwakujatshulwe kwazise ubaba uNcube wayehlabile lo fund, umuntu wayephetha ekhonkotha phela wayengafuni ukubona igazana. "Baba lo mama, bengicela ukuthi ngike ngiye vakatsha koBulawayo..... "kwabhoboka okaMafu. 
0 NelsonBukho
Tags: GANGIZAKUTHANDA

Comments

Comment as Anonymous Submit
Invite
What iBlog